Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Trainwithibo en een Member, tenzij Trainwithibo en de Member voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Definities
 • Trainwithibo:Trainwithibo. statutair gevestigd te Tiel, Binnenhoek 22, 4005CB. Trainwithibo richt zich op lifestylecoaching in de domeinen fitness, gezondheid, voeding en sport.
 • Member: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder die een abonnement heeft afgesloten bij Trainwithibo.
 • Membership: een abonnement in ruil voor een periodieke financiële vergoeding.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Trainwithibo en de Member.
 • Traject: een afgesproken plan tussen Trainwithibo en de Member. Dit plan is vastgelegd in De Overeenkomst.
 • Diensten: één of meerdere schema’s in de domeinen van fitness, gezondheid, voeding en sport.
1) Tot stand komen overeenkomst
 1. De Overeenkomst tussen Trainwithibo en de Member komt tot stand door middel van het aanmelden via een online intake-formulier op Trainwithibo.com. Nadat de Member het online intake-formulier heeft verzonden, is de Overeenkomst geldig.
 2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Trainwithibo worden overgedragen.
 3. Een Member heeft na het online aanmelden het recht tot ontbinding van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag van aanlevering van het online intake-formulier. De opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 4. Het recht tot ontbinding van de Overeenkomst vervalt, zodra een Traject op maat met de bijhorende Diensten is geleverd aan de Member.
 5. Trainwithibo gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De Member garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Trainwithibo heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de Member jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.
 6. Trainwithibo verwerkt persoonsgegevens van de Member binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 7. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Trainwithibo de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. Facturatie
  2. Debiteurenadministratie
  3. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
  4. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
  5. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de Diensten van Trainwithibo en/of Diensten van aanverwante moeder- en zustermaatschappijen die te maken hebben met de Diensten van Trainwithibo.
 8. Trainwithibo mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.
2) Abonnementsgelden
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 1 of 3 maanden en is niet tussentijds opzegbaar.
 2. De ingangsdatum is de datum en tijdstip dat de Member het online intake-formulier heeft verzonden. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
 3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Trainwithibo de aanmelding via het online intake-formulier heeft ontvangen.
 4. De Member is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd.
 5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden bij overboeking per periode van 1 maand vooruit of elektronisch via het systeem van iDEAL. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL van toepassing. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden via de verstuurde e-mail met de factuur van de Member.
 6. De betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum op de rekening van Trainwithibo te zijn bijgeschreven. Trainwithibo is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. Indien zich problemen voordoen, dient u contact op te nemen met uw bank.
 7. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de Member een betalingsherinnering toegestuurd. De Member krijgt 14 dagen de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Indien de Member na deze periode van 14 dagen in gebreke blijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de Member.
 8. Trainwithibo is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Member te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.
3) Diensten en verplichtingen Partijen
 1. Trainwithibo levert persoonlijke Diensten op maat, gelegen in adviezen in de domeinen van fitness, gezondheid, voeding en sport.
 2. De door Trainwithibo te leveren Diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. Doordat de Diensten van Trainwithibo online geleverd worden, kan Trainwithibo niet garanderen dat deze, (art. 3.1), Diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie, dat dit op veilige wijze gebeurt, dat fouten worden opgelost, of dat de Diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 4. Trainwithibo zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Member ontvangen wordt.
 5. Inbreuk op rechten van de Member dienen per e-mail gemeld te worden op info@trainwithibo.com. Na de melding zal Trainwithibo de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke termijn onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
 6. De Member is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Trainwithibo.
 7. De Member is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 8. De Member heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 9. De Member verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie wordt aangeboden, juist en volledig is en dat deze informatie, indien deze verandert, door de Member zal worden aangepast.
 10. De Member mag derden geen toegang verschaffen tot het Trainwithibo Traject via zijn/haar eigen registratie. Bij overtreding is de Member volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 11. De Member is volledig aansprakelijk voor alle ontstane schade bij het Trainwithibo Traject en bij derden, ten gevolge van de door de Member gedeelde informatie.
 12. De Member gaat akkoord met het gegeven dat Trainwithibo alle door de Member aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.4 van deze Algemene Voorwaarden.
 13. Trainwithibo behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van het Trainwithibo Traject te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Member gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Member gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
 14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Member slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Trainwithibo.
4) Risico en aansprakelijkheid
 1. Trainwithibo is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 2. Trainwithibo is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Trainwithibo geleverde Diensten.
 3. Trainwithibo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Member zijn aangeleverd.
 4. Trainwithibo is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Trainwithibo.
 5. Trainwithibo is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, specialist of paramedicus.
 6. Trainwithibo is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Trainwithibo geleverde Diensten.
 7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Trainwithibo zou liggen, is de aansprakelijkheid van Trainwithibo beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Trainwithibo. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Trainwithibo geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Trainwithibo beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Trainwithibo aan de Member in rekening is gebracht.
5) Beëindigen
 1. Een Membership eindigt automatisch na verloop van de contractduur.
 2. De Member kan zijn/haar Membership niet tussentijds opzeggen.
 3. Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:
  1. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts
  2. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht
  3. De betalingsverplichting van de Member wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting
  4. De einddatum van het Membership wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.
6) Intellectuele eigendom
 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Member dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de producteigendom zijn van Trainwithibo en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Trainwithibo verleent de Member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Trainwithibo) recht om de producten en Diensten van Trainwithibo te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Bij beëindiging van het Membership (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Trainwithibo op grond van artikel 3.13) vervalt het recht van de Member om gebruik te maken van de door Trainwithibo geleverde producten en Diensten. De tijdens de looptijd van het Membership geleverde producten en Diensten blijven eigendom van Trainwithibo en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld aan de Member.
 4. Wanneer in een overeenkomst tussen Trainwithibo en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of Diensten van Trainwithibo wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en Diensten te gebruiken.
 5. Het is de Member uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Trainwithibo te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Trainwithibo.
7) Communicatie
 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Trainwithibo zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
 2. De Member gaat ermee akkoord dat Trainwithibo de Member mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien Trainwithibo dit nodig acht.
 3. De Member gaat ermee akkoord dat Trainwithibo of één van de gelieerde moeder- of zustermaatschappijen de Member mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Member heeft de mogelijkheid om na ontvangst van een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.
 4. Binnen de Diensten van Trainwithibo kunnen Members onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De Member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder, maar niet beperkt tot, bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruikmaking van de Diensten van Trainwithibo en beëindiging van de gebruikslicentie.
 5. Het staat Trainwithibo te allen tijde vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
8) Slotbepalingen
 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Trainwithibo is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Trainwithibo en een Member zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.
 3. Door het aangaan van een Membership verklaart de Member de Algemene Voorwaarden te hebben doorgenomen en te accepteren dat deze Algemene Voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 4. Trainwithibo is gerechtigd de Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.
9) Aanvullende voorwaarden betreffende: abonnementsduur

(1) maand abonnement:
1. De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 1 maand. Na deze periode van 1 maand kun je kiezen om door te gaan of te stoppen met je abonnement.
(3) maanden abonnement:
2. De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 3 maanden. Na een periode van 3 maanden vindt er opnieuw een online intake plaats. Na afloop van de gehele looptijd kun je kiezen om door te gaan of te stoppen met je abonnement.

Notificaties?

Op de hoogte blijven van nieuwe blogs?